ÖNEMLİ DUYURU

 

 

Konu: Sistem Kesintisi

 

Sayın Kullanıcılar,

 

SBM sisteminde yapılacak altyapı ve iyileştirme çalışmaları kapsamında, 07.06.2024 Cuma günü saat 17:00’den – 10.06.2024 Pazartesi günü saat 08:00’e kadar Tahkim ekranlarına erişim sağlanamayacaktır.

 

Kesinti süresince “online başvuru”, “online itiraz başvurusu”, “online belge gönderimi” gibi sisteme bağlı işlemler gerçekleştirilemeyecektir.

 

Bilgilerinize önemle duyurulur.

 

(04/06/2024)

 

Konu: Bilirkişi Listelerinde Güncelleme Yapılacaktır.

 

Komisyon nezdinde tutulan bilirkişilik listeleri, ihtiyaç duyulan alanlarda bilirkişi alımı yapılmak suretiyle güncellenecektir.

Başvurunun yeri, şekli ve zamanı, bilirkişiliğe kabul şartları, adayların sahip olması gereken nitelikler, başvuru esnasında sunumu gerekli olan belgeler ve ihtiyaç duyulan (alım yapılacak) uzmanlık alanları için başvuru kılavuzunu inceleyiniz.

 

Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.

 

İşbu ilan, 18.04.2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 17’inci maddesi uyarınca yapılmıştır.

 

(28/03/2024)

 

Konu: Tebligat Giderleri Hakkında (Yeni)

7 Haziran 2023 tarihli ve 32214 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7’inci ve 8’inci maddeleri ile Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 16 ve 16/A maddelerinin birinci fıkralarında değişiklik yapılmıştır.

Yapılan bu değişikliklerle, Komisyona ve Komisyon nezdinde itiraz yoluna başvuranlara tebligat giderlerini ödeme yükümlülüğü getirilmiştir.

Komisyon Başkanlığının 13/02/2024 tarihli toplantısında yapılan değerlendirmeler sonucunda, 15.02.2024 tarihinden geçerli olmak üzere tebligatın KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresleri üzerinden elektronik yolla yapılabilmesinin mümkün olduğu başvurular için 35,00-TL’nin, fiziki yolla yapılabilmesinin mümkün olduğu başvurular için ise 150,00-TL’nin başvuranlardan tahsiline karar verilmiştir.

(14.02.2024)

DUYURU

Konu : Sistem Kesintisi.

Sunucularımızda yapılacak olan bakım çalışması sebebiyle, Uyuşmazlık Başvuru, İtiraz Başvurusu ve Online Belge gönderim servisleri,  16 Şubat 2024 Cuma günü saat 19:00’dan, 19 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 06:00’ya kadar kullanım dışı olacaktır.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

(14.02.2024)

 

DUYURU 1

 

Konu : 2022 Yılı Faaliyet Raporu
 
Sigorta Tahkim Komisyonunun 2022 yılında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlere ilişkin olarak oluşturulan faaliyet raporuna aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz. 
 

DUYURU 2

Konu : Baro Pulu Ödemelerinin Baro Kart üzerinden Online Olarak Tahsil Edilmesi.

Türkiye Barolar Birliği ve Sigorta Tahkim Komisyonu’nun ortaklaşa geliştirdiği teknik çalışma kapsamında, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 27’inci maddesi gereği vekaletnamelere, vekaletname örneklerine ve yetki belgelerine yapıştırılması zorunlu olan vekalet pullarının, 09/03/2023 tarihinden itibaren “Sigorta Tahkim Komisyonu Uygulaması” üzerinden, BaroKart hesabı kullanılmak suretiyle E-Pul şeklinde temini mümkün hale getirilmiştir.


Bu kapsamda, 09/03/2023 tarihinden itibaren web sitemiz üzerinden yapılacak olan uyuşmazlık başvuruları için “Online Başvuru Yap” ekranı, itiraz başvuruları için “İtiraz Başvurusu Yap” ekranı, halihazırda yargılaması devam etmekte olan uyuşmazlık başvuruları için ise “Online Belge Gönderim” ekranı kullanılarak E-Pul ödemeleri gerçekleştirilebilecektir.


Yukarıda belirtilen tarihe kadar Komisyona gönderilmek üzere postaya verilen fiziki baro pulları kabul edilecektir. Komisyona yapılan başvurulara ilişkin henüz bu eksikliğin tamamlanmadığı başvurularda “Online Belge Gönderim” ekranı kullanılarak E-Pul ödemeleri gerçekleştirilebilecektir.

(09.03.2023)

DUYURU 3

 

Konu : Parasal Sınırların Arttırılması.

Sigortacılık Kanunu’nun 30’uncu Maddesinin On İkinci ve On Beşinci Fıkralarında Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 28 Şubat 2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olup yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğde yapılan değişiklik gereği, 28/02/2023 tarihinden itibaren (bu tarih de dahil) 15.000-Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları ile 238.731-Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen itiraz hakem heyeti kararları kesinlik arz edecektir. İtiraz ve temyiz kanun yollarına ilişkin parasal sınırların uygulanmasında, kararının verildiği tarihte yürürlükte bulunan parasal sınırlar dikkate alınacaktır.

 

Söz konusu düzenlemeye https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230228-9.htm linkinden erişim sağlayabilirsiniz.

(Tarih: 28/02/2023)


DUYURU 4

 

Konu : Deprem Bölgesinde İşleyen Sürelerin Durdurulması. 

Ülkemizde yaşanan ve aşağıdaki illerimizi derinden etkileyen deprem sebebiyle; Sigorta Tahkim Komisyonuna, bu illerden yapılan müracaatlarla ilgili, süreye tabi işlerde; Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesinin üçüncü fıkrasının c bendi ile Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesi ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 07.02.2023 tarih ve E-97354901-659-1907259  sayılı yazısı tahtında; aşağıdaki linkte yer alan süreçlerdeki dosya işlemleriyle ilgili işlemekte olan süreler, 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren 60 gün durdurulmuş olup, 60 günün sonunda kaldığı yerden işlemeye devam edecektir.

(08.02.2023)

Komisyon Başkanlığının 13.02.2023 Tarihli Ek Duyurusu

Komisyonumuz tarafından yapılan 08.02.2023 tarih ve 142 karar no.lu duyuruya ilave olarak; ilk duyurudaki ilgililere yönelik hususlar ve süre saklı kalmak üzere, aşağıdaki duyurunun yapılmasına karar verilmiştir.
 
Komisyonumuzda yapılan değerlendirme sonrası hakeme sevk edilmiş dosyalarda; 08.02.2023 tarihli duyuru kapsamında bulunanlar dışındaki dosya ilgilileri bakımından işlemekte olan süreler de (HMK’ya tabi olan temyize ilişkin  süreler hariç olmak üzere)  yaşanan deprem afeti sebebiyle, 01.03.2023 tarihinde kaldığı yerden tekrar başlamak üzere 06.02.2023 tarihinden itibaren durdurulmuştur.

(13.02.2023)
 

Metne ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

Komisyon Başkanlığının 07.04.2023 Tarihli Ek Duyurusu

05.01.2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 139 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin birinci maddesinde tahdidi olarak sayılan yer ve kişilerle sınırlı olmak kaydıyla; kapsamı Komisyon Başkanlığının 08.02.2023 tarihli kararıyla belirlenen ve yine aynı karar ile 06.02.2023 tarihinden itibaren 60 gün süreyle durdurulmasına karar verilen sürelerin, 01.05.2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar durdurulmaya devam olunmasına karar verilmiştir.

(07.04.2023)


DUYURU 5
 

Konu : Vekil İle Yapılan Başvurularda Vekalet Suret Harç Makbuzları.

Komisyona vekil aracılığıyla yapılan başvurularda, avukatlar tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı tarifenin D-1/c bendi gereği suret harcı alınmasına gerek olup olmadığı konusunda oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığından görüş istenmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı- Gelir Kanunları Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü’nün) 16/09/2022 tarihli ve 1039884 sayılı yazısına istinaden; önceki bir tarihte yapılmış olmakla birlikte henüz incelemeye tabi tutulmamış başvurular ile 16/09/2022 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren yapılacak başvurularda, 1136 sayılı Kanun’un 56/2 maddesi kapsamında avukatlar tarafından tasdik edilmiş vekaletname suretleri için suret harcı aranmayacağı yönünde özelge alınmıştır. Bu kapsamda, belirtilen tarih ve sonrasında Komisyona yapılan başvurularda vekalet suret harcı aranmayacaktır.

(16.09.2022)

DUYURU 6

 

Online başvuruda dikkat edilecek hususlara ilişkin duyurumuza ulaşmak için lütfen tıklayınız

(01.09.2022)

DUYURU 7

Komisyon başvurularının, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 114’üncü maddesinde yer alan genel dava şartları ile 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 13’üncü fıkrasında yer alan özel dava şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi zorunludur.

5684 sayılı Kanun’un Ek 6’ıncı maddesi ile 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35’inci maddesinin gerekçeleri ve getiriliş amaçları birlikte değerlendirildiğinde, sigortacılık yapan kurum veya kuruluşlardan ya da Hesaptan talep edilecek tazminat alacaklarının, Kanun tarafından yetkilendirilmiş olanlar dışında bir başkası tarafından veyahut ticari bir faaliyetin konusu olarak takibinin yasaklandığı açıkça anlaşılmaktadır.

Başvuru ekinde sunulan bazı vekaletnamelerde baroya kayıtlı avukatın yanında, hak sahibi adına tazminat alacağını takip ve tahsil etmesi Kanunen mümkün olmayan kişilere de birtakım yetkiler verildiği, bu yöntemle, yukarıda değinilen Kanun hükümleriyle yasaklanan işlemlerin dolaylı yoldan yapılmasının amaçlandığı tespit edilmiştir.

Kanuna karşı hile teşkil eden vekaletnamelere geçerlilik tanınması mümkün olmayacağından, müteakiben yapılacak Komisyon başvurularında hak kaybı yaşanmaması adına bu hususlara dikkat edilmesi gereği bilgilerinize rica olunur.

31.08.2022

DUYURU 8
 

Konu : Sigorta Tahkim Komisyonuna Vekalet ile Yapılan Başvurular.

Komisyon başvurularının, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 114’üncü maddesinde yer alan genel dava şartları ile 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 13’üncü fıkrasında yer alan özel dava şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi zorunludur.

5684 sayılı Kanun’un Ek 6’ıncı maddesi ile 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35’inci maddesinin gerekçeleri ve getiriliş amaçları birlikte değerlendirildiğinde, sigortacılık yapan kurum veya kuruluşlardan ya da Hesaptan talep edilecek tazminat alacaklarının, Kanun tarafından yetkilendirilmiş olanlar dışında bir başkası tarafından veyahut ticari bir faaliyetin konusu olarak takibinin yasaklandığı açıkça anlaşılmaktadır.

Başvuru ekinde sunulan bazı vekaletnamelerde baroya kayıtlı avukatın yanında, hak sahibi adına tazminat alacağını takip ve tahsil etmesi Kanunen mümkün olmayan kişilere de birtakım yetkiler verildiği, bu yöntemle, yukarıda değinilen Kanun hükümleriyle yasaklanan işlemlerin dolaylı yoldan yapılmasının amaçlandığı tespit edilmiştir.

Kanuna karşı hile teşkil eden vekaletnamelere geçerlilik tanınması mümkün olmayacağından, müteakiben yapılacak Komisyon başvurularında hak kaybı yaşanmaması adına bu hususlara dikkat edilmesi gereği bilgilerinize rica olunur.

31.08.2022

DUYURU 9
 
Konu : Komisyon Başkanlığı Kararları
 
5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30’uncu maddesinin Komisyon Başkanlığının görevlerini düzenleyen 3’üncü fıkrasının (c) bendinde yer alan “Tahkim sisteminin adil, tarafsız ve etkin bir biçimde işleyişini sağlamak için gerekli önlemleri almak” hükmü uyarınca, Komisyonumuz uygulamasına esas teşkil etmek üzere Komisyon Başkanlığının 15.12.2021 tarihli toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
 
1.    Yargılama sürecinde tutarı belirli hale gelmesine rağmen ıslah veya talep artırımı yolu ile talep edilmeyip daha sonra ayrı bir başvuru olarak Komisyona getirilen bakiye alacaklar ile kısmi dava olarak talep edilen tazminatın ilk başvuruda talep edilmemiş olan bakiye kısmı için Komisyona başvuru yapılabilmesi için sigorta kuruluşuna tekrar başvuru yapılması gerektiğine,
2.    Beş bin Türk Lirasının altında bir dava değeri ile açılan belirsiz alacak davalarında alacak tutarı tespit ettirilmeden verilen karar üzerine yapılan itiraz başvurusunun Komisyonca kabul edilmesine,
3.    Alacağın toplam tutarının itiraz sınırını aştığının açıkça anlaşılması halinde, uyuşmazlık değeri itiraz sınırının altında olsa dahi, karara yapılan itiraz başvurusunun Komisyonumuzca kabul edilmesine
 
karar verilmiştir.
 
 

 
 
 
5684 sayılı Kanunun 30. maddesi çerçevesinde oluşturulan Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler ile sigorta tahkim sistemine üye sigorta kuruluşları arasındaki sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların, bu alanda uzmanlaşmış hakemler tarafından basit, süratli ve adil bir biçimde çözülmesi amacını gütmektedir. Kendisine yapılan başvurulara konu olan uyuşmazlıkların en süratli ve isabetli bir şekilde çözülmesi hedefinden yola çıkan Komisyon, sigorta uyuşmazlıkları bakımından başvuru sahiplerine, mahkeme sürecine göre daha hızlı ve daha kolay sonuç almaları imkanını tanıyan yeni ve pratik bir alternatif sunmaktadır. Bu çerçevede, Komisyona intikal eden uyuşmazlıkların çözümü, tarafların aksine bir anlaşması olmadığı takdirde, Kanunda belirtilen süre sınırları içinde bağımsız hakemlerce gerçekleştirilecektir
 
Sigorta tahkim sistemi, sigorta kuruluşlarının iradi katılımı esasına dayanmaktadır. Dolayısıyla, Komisyona başvuruda bulunabilmeniz için uyuşmazlık yaşadığınız sigorta kuruluşunun sigorta tahkim sistemine üye olması ve uyuşmazlık konusu rizikonun üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olması gerekmektedir. Ancak, ilgili mevzuat ile zorunlu tutulan sigortalardan kaynaklanan tahkim sistemi kapsamındaki uyuşmazlıklar için, ilgili kuruluş sigorta tahkim sistemine üye olmasa dahi, hak sahipleri Sigortacılık Kanunu’nun 30 uncu fıkrası hükümlerine göre tahkim usulünden faydalanabilir. Komisyona başvuru için sigorta kuruluşuyla aranızda bir ayrıca tahkim anlaşması bulunmasına gerek yoktur.
 
Tahkim sisteminin işleyişinin yapılandırılmasında, Komisyona yapılacak başvurulara ilişkin sürecin basit ve anlaşılır olmasına özellikle önem verilmiş, başvuru sahiplerine külfet getirebilecek karmaşık ve bürokratik işlemlerden mümkün olduğunca kaçınılmıştır. Komisyona başvuruda bulunabilmeniz için gereken şartlar gerçekleştiğinde sadece yapmanız gereken; internet sitemizden ya da Komisyondan temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurmak, gerekli belgeleri eklemek ve başvuru ücretini yatırdığınızı gösteren makbuzun bir örneğiyle birlikte Komisyona ulaştırmaktan ibarettir. Başvurunuzun incelenme ve sonuçlandırılma süreci hakkında bilgi edinmek için internet sitemizde yer alan açıklamaları mutlaka dikkatle okuyunuz. Başvurunuzla ilgili olarak anlamakta güçlük çektiğiniz veya tereddüt ettiğiniz konular olduğunda, bilgi edinmek için Komisyonla iletişim kurabilirsiniz.

 

Son Güncelleme (Salı, 04 Haziran 2024 12:03)

 
Online Başvuru Yap

İtiraz Başvurusu Yap

Online Belge Gönderimi

Başvuru Numaram Nedir ?

Karar Görüntüleme

Hakem Karar Dergisi

         

Güncel Bülten