DUYURU
 
Konu : Bilirkişi Listesi.
 
 
Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Yönetmeliği uyarınca Komisyon nezdinde oluşturulacak bilirkişi listesine kaydolmak üzere Komisyonumuza başvuran adaylardan listeye kayıt için gerekli ön şartları taşıyanların isimleri aşağıdaki linkte yer almaktadır. Söz konusu adayların listeye kesin kayıtlarının yapılabilmesi için:
 
1. Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Yönetmeliğinin 19'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen mesleki sorumluluk sigorta poliçesini,
2. HMK'nın 271'inci maddesinde bilirkişiler için öngörülen yemin beyanını imzalayarak
 
23 Ağustos 2019 tarihine kadar aşağıda linki bulunan ek evrak gönderim formunun ekine eklemek suretiyle Komisyonumuza fiziki olarak sunmaları gerekmektedir.  Bilirkişilerce yaptırılacak mesleki sorumluluk sigortası teminat limitleri, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her bir olay için en az 200.000 TL ve bir yıl boyunca ileri sürülebilecek toplam tazminat talepleri için en az 600.000 TL olarak belirlenmiştir. Yemin beyanı aşağıdaki linkte yer almaktadır.
 
 
Diğer taraftan bilirkişi listesine kaydolmak üzere Komisyonumuza başvurmuş olup aşağıdaki linkte adı yer almayan adayların, Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Yönetmeliğinin 19'uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bugünden itibaren 15 gün içinde Komisyon Başkanlığına itiraz etme hakları bulunmaktadır. Bu çerçevede itirazda bulunacak adayların en geç 04 Eylül 2019 tarihine kadar dilekçelerini Komisyonumuza fiziki olarak göndermeleri gerekmektedir.
 
 
 
 
 
5684 sayılı Kanunun 30. maddesi çerçevesinde oluşturulan Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler ile sigorta tahkim sistemine üye sigorta kuruluşları arasındaki sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların, bu alanda uzmanlaşmış hakemler tarafından basit, süratli ve adil bir biçimde çözülmesi amacını gütmektedir. Kendisine yapılan başvurulara konu olan uyuşmazlıkların en süratli ve isabetli bir şekilde çözülmesi hedefinden yola çıkan Komisyon, sigorta uyuşmazlıkları bakımından başvuru sahiplerine, mahkeme sürecine göre daha hızlı ve daha kolay sonuç almaları imkanını tanıyan yeni ve pratik bir alternatif sunmaktadır. Bu çerçevede, Komisyona intikal eden uyuşmazlıkların çözümü, tarafların aksine bir anlaşması olmadığı takdirde, Kanunda belirtilen süre sınırları içinde bağımsız hakemlerce gerçekleştirilecektir
 
Sigorta tahkim sistemi, sigorta kuruluşlarının iradi katılımı esasına dayanmaktadır. Dolayısıyla, Komisyona başvuruda bulunabilmeniz için uyuşmazlık yaşadığınız sigorta kuruluşunun sigorta tahkim sistemine üye olması ve uyuşmazlık konusu rizikonun üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olması gerekmektedir. Ancak, ilgili mevzuat ile zorunlu tutulan sigortalardan kaynaklanan tahkim sistemi kapsamındaki uyuşmazlıklar için, ilgili kuruluş sigorta tahkim sistemine üye olmasa dahi, hak sahipleri Sigortacılık Kanunu’nun 30 uncu fıkrası hükümlerine göre tahkim usulünden faydalanabilir. Komisyona başvuru için sigorta kuruluşuyla aranızda bir ayrıca tahkim anlaşması bulunmasına gerek yoktur.
 
Tahkim sisteminin işleyişinin yapılandırılmasında, Komisyona yapılacak başvurulara ilişkin sürecin basit ve anlaşılır olmasına özellikle önem verilmiş, başvuru sahiplerine külfet getirebilecek karmaşık ve bürokratik işlemlerden mümkün olduğunca kaçınılmıştır. Komisyona başvuruda bulunabilmeniz için gereken şartlar gerçekleştiğinde sadece yapmanız gereken; internet sitemizden ya da Komisyondan temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurmak, gerekli belgeleri eklemek ve başvuru ücretini yatırdığınızı gösteren makbuzun bir örneğiyle birlikte Komisyona ulaştırmaktan ibarettir. Başvurunuzun incelenme ve sonuçlandırılma süreci hakkında bilgi edinmek için internet sitemizde yer alan açıklamaları mutlaka dikkatle okuyunuz. Başvurunuzla ilgili olarak anlamakta güçlük çektiğiniz veya tereddüt ettiğiniz konular olduğunda, bilgi edinmek için Komisyonla iletişim kurabilirsiniz.

Son Güncelleme (Çarşamba, 21 Ağustos 2019 05:16)

 
Şikayet ve Önerileriniz

Başvuru Numaram Nedir ?

Karar Görüntüleme

Hakem Karar Dergisi

         

Güncel Bülten